Novinky Slovenského Leonberger Klubu

16 . 01
2018

2 % z daní

Nenechajte prepadnúť svoje 2%, ale rozhodnite sami, na čo budú použité. SLOVENSKÝ LEONBERGER KLUB – O.Z. splnil všetky zákonné podmienky a môže tento rok žiadať o 2% z daní. Podrobné informácie nájdete vľavo v ponuke 2% z daní.

24 . 12
2017

Členská schôdza SLK

           V súlade so Stanovami Slovenského Leonberger Klubu § 7, čl.2, ods. a) zvoláva Výbor SLK rokovanie Členskej schôdze Slovenského Leonberger Klubu, ktoré sa uskutoční dňa 27. januára 2018  od 14,00 hodín v telocvični ZŠ v Liptovskej Osade s týmto návrhom programu:                 

1. Otvorenie ČS, schválenie programu
2. Voľba pracovných komisií
3. Správa o činnosti výboru klubu a aktuálnom stave členskej základne
4. Správa o hospodárení klubu  
5. Správa revíznej komisie
6. Návh rozpočtu klubu na rok 2018
7. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov SLK
8. Návrh na vykonávanie genetického testu Leukoencefalomyelopatia (LEMP) v pôsobnosti klubu 
9. Návrh Smernice pre hospodárenie klubu
10. Návrhy zmien a úprav v riadiacich dokumentoch klubu – Stanovy SLK, Disciplinrna smernica, Chovateľský a zápisný poriadok, Bonitačná smernica
11. Návrh Plánu činnosti SLK na rok 2018
12. Informácia z rokovania VZ ÚKK a MÚLK 
13. Rôzne - Informácia z činnosti chovateľských staníc, Informácia o prevádzhovaní a vedení webovej stránky, Klubová súťaž Leonberger of the Year
14. Diskusia
15. Prestávka
16. Schválenie uznesenia z ČS
17. Záver 

Vaše návrhy na doplnenie programu Vás v súlade so Stanovami SLK § 7, čl.2, odsek c) žiadame podať písomne najmenej 7 dní pred rokovaním schôdze (e-mailom na adresu leonberger@leonberger.sk). 

Organizačné pokyny                          Program klubového stretnutia

3 . 11
2017

Nové šteniatka

V chovateľskej stanici Almond Dovelet sa narodili 15.10.2017 šteniatka.

Narodilo sa 5 psíkov a 3 sučky. Matkou je Bambi Lady Maxilev  a otcom  Afrojack Bear from Castle . 

 Viac info :  alexsopir@gmail.com

22 . 09
2017

Špeciálna výstava Kamenný Mlyn 9.9.2017

                     

 Fotografie z výstavy        

4 . 09
2017

Nové šteniatka

V chovateľskej stanici MAXILEV sa narodili 28.7.2017 šteniatka.

Narodil sa 1 psík a 7 sučiek. Matkou je Fantasia Forever Member of the Leongang  a otcom  Grimm Psia Psota.  

Viac info : www.maxilev.sk

 

 

18 . 06
2017

Nové šteniatka

V chovateľskej stanici OD PÁLFYCH sa narodili 30.5.2017 šteniatka.

Narodili sa 3 psíci a 4 sučky. Matkou je Oxana od Pálfych a otcom  Don Archibald Bertusowy Gaj . 

Rezervácie na šteniatka a viac info : palfyova@gmail.com, tel: 0905829247

 

 

 

25 . 05
2017

Klubová výstava Tajov 20.5.2017

Fotografie z výstavy :  https://uloz.to/m/lyaend/gallery/klubovka-2017         

Heslo :   Tajov.2017                                  

 

23 . 04
2017

Nový test na LEMP

Vážení členovia SLK,

radi by sme Vám touto cestou oznámili spustenie nového genetického testu u plemena Leonberger, ktorý pre chovateľov plemena vykonáva Inštitút genetiky Univerzity v BERNE. Jedná sa o prednedávnom objavenú príčinnú mutáciu, spôsobujúcu chorobu psov s názvom Leukoencefalomyelopatia (LEMP). V prílohách nájdete viac informácií o tomto onemocnení, interpretáciu výsledkov testov, aktuálne odporúčania pre chov a objednávkový formulár vrátane inštrukcií pre zasielanie krvnej vzorky. Výbor SLK v súčasnosti posudzuje informácie a odporúčania Inštitútu genetiky Univerzity v BERNE a konzultuje ich s odbornou verejnosťou na Slovensku. Odporúčame všetkým členom klubu podrobne sa s uvedenými informáciami oboznámiť. Viac informácií a odporúčania SLK poskytne výbor členskej základni na Členskej schôdzi SLK 20. mája 2017.                                                                                                                                                                           Výbor SLK    

Interpretácia LEMP              Genetické testovanie na LEMP                                                              Formulár na testovanie LPN+LEMP

27 . 07
2014

Z historie klubu

"